Tiềm năng thị trường

Thị trường tiềm năng là gì?

Thị trường tiềm năng (Potential Market) được hiểu là khu vực một nhóm người tiêu dùng có mức độ quan tâm về một sản phẩm hay dịch vụ trên thị trường và có đủ khả năng, thu nhập chi trả để sở hữu sản phẩm, dịch vụ đó. Giá trị sản phẩm càng cao thì lượng người mua sản phẩm đó càng ít, quy mô của một thị trường được tính bằng khả năng quan tâm và thu nhập chi trả của khách hàng.

Đánh giá tiềm năng thị trường là gì?

Thị trường tiềm năng (TTTN) là thị trường được lựa chọn sau khi đã xác định được các đoạn thị trường để phân tích thêm và đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn: Đo lường được, qui mô đủ lớn và có thể khai thác được.

Một số tiêu chuẩn được đặt ra để xác định đoạn TTTN:

Thị trường đo lường được

Muốn lựa chọn TTTN, trước hết các Doanh nghiệp phải có khả năng đo lường được qui mô và những đặc tính của nó để có thể lên được các phương án kinh doanh phù hợp với Doanh nghiệp cũng như phù hợp thị trường.

Thị trường phải đủ lớn

Thị trường cần đủ lớn để đạt được doanh số cũng như sự tăng trưởng đủ nhằm tạo ra lợi nhuận dài hạn cho công ty. Thông thường là có qui mô tương đối lớn, có tốc độ tăng trưởng cao.

Thị trường có thể làm marketing được

TTTN là thị trường mà Doanh nghiệp có thể làm marketing từ đó doanh nghiệp có khả năng tiếp cận và thỏa mãn các nhu cầu.

Một thị trường thỏa mãn được ba đặc tính trên là thị trường mục tiêu tiềm năng của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể tham gia mọi thị trường tiềm năng. Do đó, Doanh nghiệp cần phải phân tích đánh giá các thị trường để chọn lựa ra những thị trường mục tiêu phù hợp nhất cho Doanh nghiệp.

Phương thức Đánh giá tiềm năng thị trường

Thị trường tiềm năng 2 sstvn

Quy trình đánh giá lựa chọn thị trường mục tiêu thường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lựa chọn các yếu tố đo lường tiềm năng của đoạn TT và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bước 2: Đánh giá sức mạnh hiện tại và tiểm ẩn của doanh nghiệp về mức độ thích ứng với các TTTN.

Bước 3: Xác định tầm quan trọng của từng yếu tố đo lường mức độ tiềm năng của TT và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bước 4: Đánh giá vị thế hiện tại từng đoạn TT về từng yếu tố. Dự báo xu hướng tương lai.

Bước 5: Quyết định lựa chọn các thị trường phù hợp.

error: